کارکنان

ریاست کتابخانه

زهره سوری نظامی

رییس گروه کتابخانه مرکزی و تامین منابع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

تلفن: 33295744  داخلی: 169

ایمیل: zohresorinezami@gmail.com

 

خدمات فنی

1. فهرستنویسی لاتین

    منصوره تقوی 

    کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

    تلفن داخلی: 176

 

 

2.فهرستنویسی فارسی

سارا نارویی

  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  تلفن داخلی: 176

 

3. پایان نامه ها

   مهین رافت

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

  تلفن داخلی: 156

 

 

4. مجلات و نشریات

    نرگس رضایی

    کارشناس ارشد فیزیولوژی

    تلفن داخلی: 156

 

5. ثبت و سفارشات

  ماندانا صمصام

  کارشناس ارشد تاریخ

  تلفن داخلی: 176

 

 

بخش امانت

 زهره جعفری

 کارشناس ارشد مدیرت دولتی

 تلفن داخلی: 174

 

 

زهرا سلامتی

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

 تلفن داخلی: 174

 

 

طلعت کاظمیان

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن داخلی: 174

 

 

شهناز جنگی زهی

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 174

 

 

ندا فاتحی زاده

کارشناس کتابداری پزشکی

 تلفن داخلی: 174

 

 

بخش مرجع

ملیحه محمدیان

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 174

 

بهاره پورشهابی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن داخلی: 174

 

­

بخش اینترنت و اطلاع رسانی

عباسعلی خراشادیزاده

 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 تلفن داخلی: 174

 

 

محمود اتابکی

کارشناس کتابداری پزشکی

تلفن داخلی: 174

 

امور اداری

پرویز سیامردی

تلفن داخلی: 168


محتوای مرتبط