تماس با ما

مسئول کتابخانه ی دیجیتال:

زهره سوری نظامی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن و فکس: 05433295736

ایمیل:  lib-info@zaums.ac.ir

آدرس پستی: 

زاهدان، میدان دکتر حسابی، بلوار جنت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، مجموعه آموزشی دانشکده پزشکی، کتابخانه مرکزی

کد پستی: 9816743181


تماس با ما

محتوای مرتبط